Polityka prywatności

Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu MAWeb.pl oraz wykorzystywania plików cookies. MAWeb.pl przykłada najwyższą wagę do ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator Danych

Administratorem Państwa danych osobowych – jako użytkowników strony www.maweb.pl jest Mielcarek Advertisements Web Sp.k.. z siedzibą w Warszawie, ul. Chorągwi Pancernej 73, 02-951 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001026607, NIP 9512564532. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować na adres e-mail: rodo@maweb.pl.

Cel Przetwarzania Danych Osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • Odpowiedzi na zapytania kierowane do nas przez formularz kontaktowy.
  • Wysyłania newslettera (po wyrażeniu zgody).

Rodzaje Przetwarzanych Danych Osobowych

Przetwarzamy dane takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, które są niezbędne do realizacji powyższych celów.

Prawa Użytkowników

Użytkownicy mają prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także do wniesienia sprzeciwu i cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Pliki Cookies

Serwis MAWeb.pl wykorzystuje pliki cookies do poprawy jakości świadczonych usług, personalizacji treści, analizy ruchu na stronie oraz zapewnienia funkcji mediów społecznościowych. Użytkownicy mogą w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce.

Bezpieczeństwo Danych

Zapewniamy wysoki poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby ochronić dane przed nieuprawnionym dostępem, utratą czy zniszczeniem.

Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach informujemy użytkowników poprzez aktualizację tekstu dostępnego na stronie serwisu.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności, prosimy o kontakt za pośrednictwem e-maila: rodo@maweb.pl.